Skip navigation links
صفحه اصلی
درباره شرکت
پروژه‌ها
مناقصات
فرصت‌های شغلی
ارتباطات

Azadegan

 

 

میدان نفتی آزادگان، یکی از بزرگ ترین میدان های نفتی کشف شده در جهان و ایران در 30 سال گذشته ميباشد.این میدان در 90 کیلومتری غرب اهواز قرار داشته و ميزان ذخیره نفتی آن 32433 ميليون بشکه برآورد شده است، كه با مساحت تقریبی 900 کیلومتر مربع، دارای دو بخش شمالی و جنوبی است.

.

  

طرح  جامع توسعه ميدان نفتي آزادگان بر اساس قرارداد بيع متقابل در دو مرحله به شرح زيرتعريف شده بود:

- مرحله اول: توليد 150 هزار بشكه نفت خام در روز

- مرحله دوم: توليد روزانه 110 هزار بشكه نفت خام 

 

Well pad construction

 

 

Well pad construction

  

 شرح كارانجام‌شده 

·         تكميل عمليات محوطهسازي 30 محل چاه، راههاي دسترسي آن و جاده‌هاي اصلي به استثناي بخشي از عملياتSlope Protection

·         تكميل حفاري 15 حلقه چاه توليدي و تعمير 6 حلقه چاه اكتشافي

·         ادامه توليد زود هنگام و رسيدن به توليد روزانه 45 هزار بشكه در روز

·     انجام جلسات كارشناسي و مديريتي با حضور نمايندگان شركتهاي مهندسي و توسعه نفت (متن)، نيكو[1]، توسعه پتروايران و [2]CNPCI و تحويل اسناد و مدارك طرح به اپراتور جديد

 

 



[1] Naftiran Intertrade Company

[2] China National Petroleum Corporation International

 

 

 

TCTF Construction

 

Access road construction

Copyright © 2010 PEDCO ICT Department - All Rights Reserved