اعضای هيئت مديره
نام و نام خانوادگی : محمود آستانه
سمت : رئيس هيئت مديره
سابقه فعالیت در حو