سرمايه انسانی

شناخت و پرورش استعدادهای امروز تضمین کننده موفقیت فردا است


امروزه اهمیت نقش سرمایه های انسانی به عنوان عامل حیاتی و ممتاز برای بقا و موفقیت سازمان ها بیش از پیش مورد توجه قرارگرفته است، به طوریکه به‌کارگیری، توانمندسازی و تدوین و اجرای استراتژی مناسب توسعه سرمایه انسانی به عنوان ارزشمندترین عامل دستیابی به توسعه پایدار و مهمترین چالش سازمان ها تبدیل شده است.
در همين راستا، مدیریت سرمایه انسانی در شرکت توسعه پترو ایران، با نگاهی ویژه به رویکردهای نوین مدیریت استراتژیک در این حوزه و توجه به مدل های تعالی سازمانی، در پی خلق"ارزش افزوده" در سازمان از طریق شایستگی های نیروی انسانی و کسب مزیت رقابتی است.
اين شركت با رويكرد نيروي انساني كارآمد در جايگاه شركاي استرات‍‍ژيك سازمان، برنامه هاي ذيل را سر لوحه كاري خود در مديريت منابع انساني قرار داده است :

- بهبود كيفيت زندگي كاري و ارتقاء كيفيت رفتار سازماني كاركنان

- ايجاد امنيت شغلي براي همكاران از طريق توانمند سازي آن ها

- تدوين شاخص هاي عملكردي و عملياتي مرتبط با منابع انساني

- حصول اطمينان از استقرار نظام مديريت عملكرد

- تفسير آئين نامه هاي و قوانين اداري و ستادي سازمان

- مديريت فرايند استعفا و ترك سازمان

- استقرار و سيستم اطلاعات مديريت منبع انساني

- كمك به استفاده بهينه و مديريت استرات‍يك منابع انساني

- مديريت فرايند جذب نيروي انساني

- شناخت و مديريت فرهنگ سازماني

- همسو سازي كاركنان جديد با سازمان و فرهنگ سازماني

- طراحي شغل

- تحليل شغل و طراحي نظام حقوق و دستمزد و جبران خدمات

- آموزش كاركنان و تلاش در جهت ارتقاء دانش و مهارت آن ها

- حفظ و تقويت انگيزه كاركنان

- ديجيتاليزه كردن فرايند ها

- منتورينگ و مربي گري © تمامی حقوق این وب سایت به شرکت توسعه پتروایران تعلق دارد
طراحی سایت از پارسیان مهر